Kayıt Ol

Kayıt olun, görevler yapın ve kazanın.

Üyelik

Üyelik

Profil

Profil

Telefon numaranız hiç kimseyle paylaşılmaz.

Tamamla

Tamamla

Aşağıdaki Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum, kabul ediyorum.

İSTANBUL KENT KONSEYİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İstanbul Kent Konseyi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. İstanbul Kent Konseyi, kişisel verilerin işlenmesinde uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

I. Kişisel verilerin işlenme amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

- 5393 sayılı Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Kent Konseyi’nin görevleri kapsamında gerçekleştireceği edimlerin ifası,
- İstanbul Kent Konseyi’nin kuruluş amaçlarına uygun faaliyetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak, - İstanbul Kent Konseyi’nin organlarına üyelik için yapılan başvuruların takibinin yapılması, ihtiyaçların belirlenmesi, veri tabanı oluşturulması, veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim kolaylığının sağlanması,  Çeşitli araştırmaların yapılması ve raporların hazırlanması.

II. Kişisel Verilerin Aktarılması
İşlenen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde: - İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla görevli ve yetkili kamu denetim mekanizmalarına,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, İstanbul Kent Konseyi veya adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, kamera kayıtları, anketler, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri, internet sitemizdeki üye kayıt formları ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK madde 5 ve 6’da öngörülen istisnalar kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen hukuki sebeplerden kanunlarda öngörülme, kanuni yükümlülüklerin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması yahut korunması için veri işlemenin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri doğrultusunda edinilir.

IV. Veri Güvenliği

İstanbul Kent Konseyi, kişisel verilerin güvenliğini uygun düzeyde koruyabilmek adına gereken tüm makul teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

V. İlgili Kişinin Hakları

İstanbul Kent Konseyi bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler istanbulkentkonseyi.org.tr web sitesinde yer verilen Başvuru Formu’nu doldurarak İstanbul Kent Konseyi’nin Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 19, 34134, Fatih, İstanbul adresine yazılı bildirimde bulunarak aşağıda yer alan haklarını kullanabilirler:

- Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç yasal süresi içerisinde değerlendirilip karara bağlanır.

Zaten üye misiniz? Giriş Yapın
Ana Sayfaya dönmek için tıklayınız.